زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: ملکه‌ی سبا در حضور سلیمان

(واعظ: فرح معصومی)