شخصیت‌های کتاب مقدس

ایـن قـسـمـت: سامسون داوری نذیره .

(واعظ: فرح معصومی)