زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: الیزابت زنی با ایمان

(واعظ: فرح معصومی)