زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: دبوره

(واعظ: فرح معصومی)