زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: مریم خواهر موسا، نبیه‌ی عهد قدیم

(واعظ: فرح معصومی)