سرودها و مزامیر

مزمور 98

خدا، فرمانروای جهان

۱برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا او کارهای شگفت انگیز انجام داده است، او با قدرت بازوی مقدّس خود پیروز شده است.  ۲ خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد.  ۳ او با صداقت و محبّت پایدار خود به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد و تمام مردم جهان، پیروزی خدای ما را مشاهده کردند.  ۴ ای ساکنان زمین، با شادی برای خداوند سرود بخوانید، با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید.  ۵ خداوند را با بربط و سرود ستایش کنید.  ۶ شیپور و سُرنا را به صدا درآورید و با فریاد شادی برای خداوند، پادشاه ما بسرایید.  ۷ دریا و هر چه در آن است، جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آیند.  ۸ ای رودخانه‌ها دست بزنید و ای کوه‌ها، در حضور خداوند، با شادی آواز بخوانید،  ۹ زیرا او برای فرمانروایی جهان می‌آید و جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد.

این سرود را می‌توانید به صورت فایل‌های صوتی و تصویری دریافت کنید.