سرودها و مزامیر

لوقا 1: 46-55

سرود مریم

   ۴۶ مریم گفت: «جان من خداوند را می‌ستاید  ۴۷ و روح من در نجات دهندۀ من، خدا، شادی می‌کند،  ۴۸ چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است‌. از این پس همۀ نسل‌ها مرا خوشبخت خواهند خواند،  ۴۹ زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده است‌. نام او مقدّس است‌.  ۵۰ رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می‌ترسند‌.  ۵۱ دست خداوند با قدرت کار کرده است، متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده  ۵۲ و زورمندان را از تخت‌هایشان به زیر افکنده، و فروتنان را سر بلند کرده است‌.  ۵۳ گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است‌.  ۵۴ به خاطر محبت پایدار خود، از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است،  ۵۵ همان طور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد‌‌.»  

این سرود را می‌توانید به صورت فایل‌های صوتی و تصویری دریافت کنید.