زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: لیدیه

(واعظ: خواهر فرح)