زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: استر ملکه پادشاه پارس.

(واعظ: خواهر فرح)