زنان کتاب مقدس

این قسمت از زنان کتاب مقدس: مریم مجدلیه

(واعظ: خواهر فرح)