شخصیت‌های کتاب مقدس

این قسمت: خنوخ مرگ را تجربه نکرد.

(واعظ: خواهر فرح)