شخصیت‌های کتاب مقدس

این قسمت: هابیل و قائن.

(واعظ: خواهر فرح)